RAV (self-ssessment report) on koulun kartta. Se koostuu 49 indikaattorista, jotka on ryhmitelty 15 alueeseen, jotka puolestaan ​​kerätään kolmelle makroalueelle: … Jokainen alue (paitsi konteksti) sisältää itsearvioinnin, itse asiassa koulu on asetettava asteikolle 1-7, mikä motivoi tehtyä valintaa.

Mikä Rav on koulussa?

Se on koulun ensimmäinen arviointityökalu, se on itsearviointiväline. RAV esittelee koulua analysoimalla sen toimintaa ja muodostaa myös perustan kehittämisen painopisteiden tunnistamiselle, joihin kehittämissuunnitelmaa suunnataan.

Kuka tekee Rav koulussa?

Tämän esitteen kokoamiseen osallistuvat rehtori ja niin kutsuttu Arviointiydin, ryhmä valittuja opettajia: suunnan tulisi olla yhteistyön ja vertaamisen suunta koulun eri sielujen välillä, jotta saadaan täydellinen kuva koulun yleisestä tilasta. koulu. laitos…

Kenen on täytettävä itsearviointiraportti?

Itsearviointiraportti: Kuka sen täyttää

RAV on täytettävä kaikkien oppilaitosten, olivatpa ne valtiolliset tai vastaavat, joille annetaan erityinen Note, jossa on kaikki menetelmiin ja ajoitukseen liittyvät hyödylliset tiedot.

Mikä on päiväkodin RAV?

Päiväkodin itsearviointiraportti (RAV Infanzia) on INVALSI-työkalu, jonka avulla koulut voivat pohtia itseään tavoitteista tuloksiin.

Etsi 29 aiheeseen liittyvää kysymystä

Missä on koulujen Rav?

RAV kootaan verkossa MIUR-verkkosivustolla käyttämällä portaalia asianmukaisilla tunnistetiedoilla.

Milloin Rav on valmis?

Koulujen 22.5.-31.7. välisenä aikana kokoaman RAV:n avulla määritellään painopisteet uuden kolmivuotiskauden tulosten parantamiseksi. … Tänä vuonna kouluille on varattu lisämahdollisuus kauden 2019-2022 itsearviointi- ja kehittämisprosessin tukemiseksi.

Mikä on Rav-itsearviointiraportti?

RAV (self-ssessment report) on koulun kartta. Se koostuu 49 indikaattorista, jotka on ryhmitelty 15 alueeseen, jotka puolestaan ​​kerätään kolmelle makroalueelle: … Jokainen alue (paitsi konteksti) sisältää itsearvioinnin, itse asiassa koulu on asetettava asteikolle 1-7, mikä motivoi tehtyä valintaa.

Kuka on vastuussa Ravista?

vastuu parantamisprosessin johtamisesta on annettu rehtorille, joka käyttää itsearviointiin ja RAV:n (self-assment report) laatimiseen jo perustetun «itsearviointiyksikön» osoitteita;

Kuinka monta osaa Ravissa on?

RAV on jaettu 4 osaan. Ensimmäisessä osiossa, Konteksti ja resurssit, on kouluväestöön, alueeseen ja sosiaaliseen pääomaan, taloudellisiin, aineellisiin ja ammatillisiin resursseihin liittyviä indikaattoreita.

Kenen pitäisi olla osa NIV:tä?

NIV:n puheenjohtajuus on uskottu rehtorille. Presidentti voi kiireellisistä syistä kutsua NIV:n koolle. Kokouksen pätevyys ei edellytä jäsenten enemmistön läsnäoloa.

Kuinka kauan Rav-koulu kestää?

Joka vuosi koulujen kolmen vuoden välein laatimaa itsearviointiraporttia voidaan päivittää tarvittaessa edeten prosessin painopisteiden, päämäärien ja päämäärien tarkistamiseksi.

Mitä GLI tekee?

GLI vastaa koulun erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden havaitsemisesta, toteutettujen didaktisten ja kasvatuksellisten interventioiden dokumentoimisesta, eri tapauksista ja koulun osallistamisasteesta keskustelemisesta, GLHO:n tekemien ehdotusten koordinoinnista ja vuosittaisen koulutuksen laatimisesta. ehdotus vuosisuunnitelmaksi.

Keitä sisäisen arviointiryhmän jäsenet ovat?

Sisäinen arviointiyksikkö koostuu 5 osasta, joista 2 kuuluu opetusosaan, 2 vanhemmille, 1 hallinto-, tekniselle ja apuhenkilöstölle sekä apulaiskasvattajalle.

Kuka kuuluu NIV-kouluun?

a) 2 opettajaa; b) 1 vanhempi; c) 1 ylimääräisen teknisen hallintohenkilöstön edustaja ja apulaiskasvattaja; d) laitoksen johtaja.

Mitkä ovat Ravin soveltamisalat?

RAV: 4 suurta aluetta

Arviointialue: jossa esitetään instituutin opetus-didaktiset ja organisatoriset johtamiskäytännöt ja opiskelijoiden raportoimat tulokset; Refleksiivinen alue: omistettu itsearviointiin; Ennakoiva alue: jossa tavoitteet ja prioriteetit asetetaan tulosten parantamiseksi.

Missä Rav päivitetään?

Kuinka voin vaihtaa RAV:n 1. syyskuuta alkaen? Itsearviointitietojen muokkaamiseksi ja päivittämiseksi on ensin peruutettava sulkeminen toiminnolla «Sulje RAV» ja sen jälkeen napsauttamalla «Peruuta sulkeminen» -painiketta. Tämä toiminto on vain rehtori/koordinaattorin käytettävissä.

Mitä ovat Rav ja PTOF?

Se on sähköisessä muodossa oleva itsearviointiraportti, jonka oppilaitokset (valtio ja tasavertaiset) laativat palvelunsa laadun analysoinnin ja todentamisen jälkeen ministeriön tietojärjestelmästä saatavien tietojen perusteella. kyselyitä oppimisesta ja…

Kuinka päästä käsiksi Rav-kokoelmaan?

SNV Portal Deskiin, jossa on linkki RAV-alustaan, on mahdollista päästä seuraavilla tavoilla: • SNV-portaalin RAV:lle omistetun sivun palveluihin osoitteen https: //snv kautta. pubblica. Formazione. it / snv-web-portal / public / schools / rav • käyttämällä varattua aluetta…

Missä parannussuunnitelma sijaitsee?

Valtakunnallisessa arviointijärjestelmässä parantaminen konfiguroidaan poluksi, jolla pyritään tunnistamaan strateginen linja, ongelmanratkaisu- ja suunnitteluprosessi, jota koulut toteuttavat RAV:n kohdassa 5 määriteltyjen prioriteettien ja tavoitteiden pohjalta.

Missä PdM täytetään?

PdM aa.

Muistiinpanolla nro. 17832, 16. lokakuuta 2018, MIUR esittelee mahdollisuuden suorittaa kolmen vuoden koulutustarjoussuunnitelma (PTOF) verkossa SIDI:ssä olevan sovelluksen kautta, joka on saatavilla 17. lokakuuta alkaen.

Mikä on koulun kehittämissuunnitelma?

Kehittämissuunnitelma on toimenpiteiden suunnittelu- ja kehittämisprosessi, joka lähtee kunkin koulun lukuvuoden aikana laatimassa itsearviointiraportissa (RAV) määritellyistä prioriteeteista.

Kenen tulisi osallistua GLI:hen?

Rehtori; tuki instrumentaalista toimintaa; opiskelija instrumentaalinen toiminto; vähintään 2 opettajaa (tuki- ja opetussuunnitelmat, joilla on erityiskokemus, yksi tukiopettajista toimii GLI:n koordinaattorina); instituutioiden edustajat ja asiantuntijat (ASL, SIL, Province – Labor Office, ANFFAS jne.

Mitä GLI-koulu tekee?

GLI vastaa koulun erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden havaitsemisesta, toteutettujen didaktisten ja kasvatuksellisten interventioiden dokumentoimisesta, eri tapauksista ja koulun osallistamisasteesta keskustelemisesta, GLHO:n tekemien ehdotusten koordinoinnista ja vuosittaisen koulutuksen laatimisesta. ehdotus vuosisuunnitelmaksi.

Kuka muodostaa GLI:n?

GLI koostuu opetussuunnitelmien opettajista, tukiopettajista ja mahdollisesti ATA:n henkilökunnasta sekä koululaitoksen viitealueen paikallisen terveysviranomaisen asiantuntijoista.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *